top of page

V oblasti péče o životní prostředí společnost Jan Hefner - PROGRES prosazuje provozování své obchodní činnosti dle platné legislativy životního prostředí. Sklady PH, olejů, maziv a ostatních provozních kapalin jsou a budou řádně udržovány a z hlediska životního prostředí dobře vybaveny. 

Legislativně jsou sklady rovněž řádně zajištěny - Provozně manipulační řády a Havarijní plány jsou schváleny příslušnými úřady státní správy a provádějí se pravidelné kontroly a vyhodnocování všech patřičných dokumentů. Skladníci jsou pravidelně školeni a přezkušováni ze svých povinností, jak směrem k zabezpečení jakosti vydávaného a přijímaného zboží, tak i z problematiky ochrany vody a půdy, případně likvidace následků jejich kontaminace.

Sklady a jejich vybavení odpovídá platné legislativě ( ČSN 75 34 15, 65 02 01, atd.) Případně vzniklé úkapy ropných látek při provozu skladů jsou řádně odstraňovány, vzniklé nebezpečné odpady skladovány a likvidovány dle Zákona 185/2001 Sb. O odpadech. Problematiku likvidace a recyklace obalů dle zákona 477 / 2002 Sb máme řešenou tím, že spolupracujeme s akreditovanou společností, oprávněnou k nakládání a likvidaci nebezpečných odpadů.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně, naše společnost dodržuje legislativu v co možná nejvyšší míře.

logo.png
bottom of page